Geschiedenis

De geschiedenis van CSV wijkt niet veel af van andere Zwolse Sportverenigingen. De vereniging draait om een kern van doorzetters die de vereniging draaiend houden en met veel enthousiasme de volleybalsport beoefenen met wisselend succes. Zonder anderen te kort te willen doen is in dit verband toch een extra pluim op de hoed van Hans en Jos Schot, Herman Soes en Ans Reitsma op zijn plaats.

Hoewel de Volleybalvereniging CSV een geheel zelfstandige vereniging is met eigen statuten en een eigen bestuur, geeft de gedeeltelijke naamsovereenkomst toch aan, dat we iets met de Voetbalvereniging C.S.V. ’28 hebben gehad. Het is ruim 35 jaar geleden dat een aantal echtgenotes van de voetballers van C.S.V. ’28 vonden dat ook zij lichaamsbeweging nodig hadden. Op aandrang van diezelfde mannen werd besloten te gaan volleyballen. De eerste trainingen vonden plaats op 6 maart 1968 in de Prof. Casimirschool onder leiding van Herma Esselink. De eerste ledenlijst van 1 april 1968 vermelde al 16 – voornamelijk vrouwelijke – leden. Op 29 augustus 1968 werd de vereniging bij de NEVOBO aangemeld en op 7 september 1968 werd de afdeling volleybal van C.S.V. ’28 lid van het V.C.Vo. (Verbond van Christelijke Volleybalverenigingen).

De vereniging maakte in de beginfase een spectaculaire groei door. Om de problemen van een groter wordende vereniging (80 leden) beter aan te kunnen werd op de vergadering van 22 april 1970 een nieuw bestuur gekozen. Op verzoek van het oprichtingsbestuur werd de vergadering geleid door de voorzitter van de voetbalafdeling Frans van Zwieten. Het nieuwe bestuur bestond toen maar liefst uit 9 personen: Jan Postma, Hans Schot, Jan Hoekzema, Harry van Zwieten, Ans Reitsma, Wilma ter Harmsel, Els Teekman, Joke Meijerink en Herman Soes. Het ledental bereikte in het seizoen 1973/1974 een dieptepunt en daalde tot 45 en om de slechte toestand van de penningen te verbeteren werd 1000,– van de afdeling voetbal geleend om een zeepactie te kunnen houden. (Er zijn nu nog zeepjes in omloop). Om diezelfde reden gingen we op initiatief van Herman Vermeulen ook kerstbomen verkopen. De opbrengst van beide acties bracht 800,– in het laatje en was dan ook zeer welkom.

Op de foto zien jullie het kampioensteam van heren 2 (seizoen 1981/1982); staand van links naar rechts:
Henk Nieuwenhuis, Loet te Winkel, Gerrit van Hattum, Hans Hiehle en Jan Timmermans en
zittend van links naar rechts: Gert Oosterbroek, Bé Brouwer, Aleid Kanis en Johan Bos.

Nadat tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 1980 het principe besluit genomen was mee te werken aan een fusie van alle Zwolse Volleybalverenigingen om tot topvolleybal in Zwolle te komen werd, op 21 januari 1981 een Buitengewone Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werd met 31 stemmen tegen besloten om niet met het plan van de fusie in te stemmen. Men was van mening dat de topspeelsters en spelers inderdaad betere mogelijkheden kregen maar dat de mindere spelers zouden verdrinken in een te grote massa. Uiteindelijk is hieruit ZWOVOK ontstaan.

In een buitengewone ledenvergadering van 28 januari 1987 werd besloten de vereniging een andere naam te geven en de statuten notarieel vast te leggen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De reden van de naamswijziging was i.v.m. de waarde die het toenmalige bestuur hechtte aan het begrip “christelijk”. Een vereniging dient in haar vaandel niet nadrukkelijk het woord “christelijk” te voeren, wanneer zij in beginsel in de praktijk geen enkele uitdrukking geeft of kan geven. Tevens werd besloten om het artikel “De vereniging onthoudt zich van zondagssport” niet meer in de statuten maar in het Huishoudelijk Reglement op te nemen.

In 1991 is weer gestart met jeugdvolleybal. Mede dankzij het grote enthousiasme waarmee de Jeugdcommissie te werk ging hadden we in het seizoen 1994/1995 ruim 50 jeugdleden. Helaas hebben we in de ledenvergadering van 1998 moeten besluiten de jeugdafdeling niet verder te promoten omdat er te weinig draagvlak binnen de vereniging voor was. Uiteindelijk namen we afscheid van de jeugd met een kampioenschap van de jongens B in het seizoen 2000/2001.

Het kampioensteam van de jongens B. Van links naar rechts: Kees Kloosterman, Johan Lommers,
Arjan Krikke, Joost krikke, Frank Schouten, Richard Kloosterman en Herman Soes.
Hurkend van links naar rechts: Samuel en Peter Brinkman.

In 1993 vierden we ons 25 jarig bestaan met een grootse feestavond. Tijdens de feestavond werden Jos en Hans Schot tot ereleden benoemd. Zij vervulden samen een groot aantal functies binnen de club. Van voorzitter, secretaris en wedstrijdleider tot trainer, coach en scheidsrechter.

 

De ereleden Hans en Jos Schot.

De feestelijkheden werden dat jaar afgesloten met een groot toernooi voor de senioren en met een mix­toernooi.

In 1993 werd er voor het eerst gewerkt met een Beleidsplan. Hierin werden een aantal zaken vastgelegd ten aanzien van de ambitie, de sportiviteit, de financiën en het technisch beleid dat CSV de komende jaren moest gaan voeren. Uiteindelijk is hier ook de basis gelegd voor een betere structuur binnen de vereniging wat weer resulteerde in de kampioenschappen van Dames 1, 2 en 3 en van Heren 1 en 2. In de periode 1995 bestond de vereniging samen met de jeugdleden uit ongeveer 180 personen. Het gevaar daarbij was dat de vereniging uit haar jasje zou gaan groeien en dat daardoor het ‘besloten karakter’ verloren zou gaan. Zo ontstond ook de behoefte om te gaan zoeken naar een vaste locatie binnen Zwolle waar alle teams in één hal konden volleyballen. Uiteindelijk is dit in 2000 gelukt en spelen en trainen we met alle teams in De Bolder in de Aa-landen.

De laatste jaren zien we dat het spelen en trainen in één locatie erg belangrijk is gebleken voor CSV. Het nazitten na een wedstrijd en het aantal toeschouwers tijdens de wedstrijden neemt toe en zien we dat het ‘besloten karakter’ ondanks de stijging van het ledenaantal behouden blijft. De piek van 1995 hebben we nog niet gehaald maar met een ledenaantal van 150 doen we het heel aardig.

Nadat we de nieuwe locatie hadden betrokken vonden een aantal leden dat het nu ook tijd werd voor de aanschaf van gezamenlijke shirts voor de gehele vereniging. Het zag er volgens de dames niet uit. Er is toen een leaseplan opgesteld en voorgelegd aan de leden die tijdens een algemene jaarvergadering hier positief op reageerden.

Hier biedt Herman Soes namens CSV een kado aan aan Radboud Herms van De Bolder.

Voor de toekomst staan ons nog grote veranderingen te wachten. Zo zullen we verder gaan groeien en moeten we er voor waken dat het ‘besloten karakter’ behouden blijft. Het is daarom zaak de onderlinge samenhang te verstevigen zodat het plezier in het spelletje en in het randgebeuren behouden blijft voor CSV. Laten we de komende jaren met elkaar voor de vereniging enthousiast blijven en de problemen niet uit de weg te gaan maar met elkaar op lossen. Volleybalvereniging CSV zal dan ook in de toekomst een vereniging zijn voor jong en oud.